LOGOพรุ่งนี้ที่กรุงเทพฯ

จิตอาสาเพื่อสาธารณะ ร่วมทำความสะอาดท่าเรือในคลองแสนแสบ “คลองแสนแสบยุคใหม่ เพื่อผู้ใช้บริการ” (จำนวนผู้เข้าชม :: 615)
image

เริ่มกิจกรรมวันที่ : 18 ส.ค. 2555
ถึงวันที่ : 18 ส.ค. 2555

สถานที่จัดกิจกรรม : ท่าเรือคลองแสนแสบจากท่าเรือประตูน้ำ

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ร่วมทำความสะอาดท่าเรือในคลองแสนแสบ “คลองแสนแสบยุคใหม่ เพื่อผู้ใช้บริการ” ตามโครงการขันน๊อตคมนาคม 100 ปี ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ร่วมทำความสะอาดท่าเรือในคลองแสนแสบ “คลองแสนแสบยุคใหม่ เพื่อผู้ใช้บริการ” กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ ร่วมทำความสะอาดท่าเรือในคลองแสนแสบ “คลองแสนแสบยุคใหม่ เพื่อผู้ใช้บริการ” ตามโครงการขันน๊อตคมนาคม 100 ปี ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด จัดโครงการ “ขันน๊อตคมนาคม 100 ปี”เพื่อปรับปรุงยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ในทุกรูปแบบของการคมนาคมขนส่ง ซึ่งโครงการ “คลองแสนแสบยุคใหม่ เพื่อผู้ใช้บริการ” เป็นหนึ่งใน 4 โครงการของกรมเจ้าท่า เป็นการปรับปรุงงานบริการและความปลอดภัยในคลองแสนแสบแสบ ซึ่งการเดินทางทางน้ำในเส้นทางคลองแสนแสบ นับเป็น อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดเวลาในการเดินทาง สร้างความสะดวก รวดเร็ว ในเส้นทางดังกล่าวมีองค์ประกอบ ที่ควรปรับปรุง เพื่อเป็นการสร้างมุมมองใหม่ สามารถดึงดูดความสนใจให้ประชาชน นักท่องเที่ยวหันมาใช้บริการมากขึ้นคือ การปรับปรุงท่าเรือให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สะอาด และสะดวก ในส่วนของตัวเรือก็ต้องมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่วนของคน ซึ่งหมายถึงคนประจำเรือ ต้องบริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าที่ดูแลตามท่าเรือต่าง ๆ ก็ต้องเข้มแข็ง เอาใจใส่ผู้ใช้บริการ สุดท้ายคือ ผู้ใช้บริการต้องได้รับความพึงพอใจในทุกบริการ กรมเจ้าท่า จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะร่วมทำความสะอาดท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบ ตามโครงการ “คลองแสนแสบยุคใหม่ เพื่อผู้ใช้บริการ”ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ขึ้น เพื่อรักษาความสะอาดท่าเรือ โป๊ะเทียบเรือ ให้มีความสะอาดตาและปลอดภัย เสริมสร้างความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการทางน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ ของกรม ทั้งนี้ ในส่วนของกำหนดการจัดโครงการฯตั้งแต่เวลา 08.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และผู้มีจิตอาสา พร้อมกันที่กรมเจ้าท่า และออกเดินทางจากกรมฯ ถึงท่าเรือประตูน้ำเวลา 09.00 น. เพื่อร่วมกันทำความสะอาดท่าเทียบเรือที่ได้รับมอบหมาย เดินทางโดยเรือโดยสารของบริษัทครอบครัวขนส่ง จำกัด จากท่าเรือประตูน้ำ จากนั้นเวลา 09.30 น. ปฏิบัติการจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดท่าเรือในคลองแสนแสบ เสร็จกิจกรรมเวลาประมาณ 13.30 น. การจัดโครงการดังกล่าวประโยชน์ที่จะได้รับคือข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตอาสา ได้แสดงจิตอาสาที่ต้องการทำเพื่อสาธารณะ พร้อมทั้งได้ร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพให้ริมสองฝั่ง ทุกส่วนมีจิตสำนึก เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า และผู้อาศัยอยู่ริมน้ำ อีกทั้งประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้ท่าเทียบเรืออีกด้วย นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังมีแผนระยะยาวจะมีการดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือ อาทิ ออกแบบติดตั้งป้าย ออกแบบจัดทำโครงหลังคาและติดตั้ง CCTV พร้อมทั้งมีแผนการปรับปรุงเรือ โดยจะดำเนินการทาสีเรือใหม่ เปลี่ยนผ้าใบเป็นแบบใส ติดตั้งอุปกรณ์ชูชีพให้เพียงพอกับผู้โดยสารและออกแบบเครื่องแบบพนักงานใหม่ โครงการฯดังกล่าว จะทำให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ ช่วยลดอุบัติภัยทางน้ำ เกิดความสนใจที่ใช้บริการทางน้ำเพื่อเดินทางในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการท่องเที่ยวและเกิดความพึงพอใจในบริการที่ดี อีกทั้ง ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม ในการดำเนินการตามภารกิจหลัก รวมถึง การจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า เบอร์โทร 0 2236 3240 หรือ 0 2233 1311-8 ต่อ 280,285 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8 สิงหาคม 2555

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ที่นี่

ที่มา : กรมเจ้าท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณ นิชาภา เฉนียง email : pooh_nichapa26@hotmail.com